enllaç cap a la nova Enxaneta

les vocals o/u àtones

activitat núm. :: 103

En els buits has d'escriure una o o una u, segons calgui:

 

dificil

El que se s  posa  que és l’home més p derós  del món, el president nord-americà, es troba en gre s  dific ltats, i se li ac mulen  els pr blemes  en una tardor que pr met ser calenta.  
La Xina creix ràpidament com a p tència  ec nòmica,  c mercial i militar.  
Els n mbrosos  mafios s  no van ser empres  nats  per uns crims que no es p dien  pr var, sinó per frau a hisenda.  
Vaig d blegar  el mapa, me'l vaig p sar  a l'armilla i vaig córrer a la c berta  principal. En Bill estava ab cat  a la barana mirant amb la  llera de llarga vista.