enllaç cap a la nova Enxaneta

les vocals o/u àtones

activitat núm. :: 210

Fes clic sobre ▲ (tantes vegades com calgui) i completa cada mot amb o o u.

 

dificil

Aquesta casa és una rïna perquè el seu pare es va casar amb una dona rïna. Noteu que rí vol dir de baixa qualitat, menyspreable.
L'rigen del trró no és del tot clar; la teria més plasible és que sigui d'rigen àrab.
Per tenir dret a l'expedició d'un títl universitari com a resltat d'haver finalitzat un ensenyament hmlgat s'han d'haver cmplert tots els requisits que prevegi el pla d'estudis crrespnent.
El seu públic l'anmenava "jglar", i aquest nom fenia Cerverí i més d'una vegada el rebutjà amb indignació, com a la Fala del rssinyol.
Les noves titlacions universitàries de caràcter ficial s'estrcturaran en tres cicles, cadascun dels quals cndirà a l'btenció del títl crrespnent.
Durant el mes de jliol s'ha de pdar els arbres i arbsts que ja han finalitzat la flració.