enllaç cap a la nova Enxaneta

l·l - la ela geminada

activitat núm. :: 248

Fes clic sobre λ (tantes vegades com calgui) i completa cada mot amb l·l o l.

 

dificil

1. L'iλustre conferenciant va fer una aλusió a aquest tema.
2. El conductor, que sortí iλès, eλudí tota responsabilitat.
3. Han instaλat uns satèλits bèλics a l'espai esteλar.
4. Els subtítols de la peλícula eren del tot iλegibles.
5. Hi ha un miλer de soλicituds d'anuλació de matrimoni.
6. La reunió de caps d'estat tindrà lloc a Brusseλes.
7. Va actuar en tot moment amb molta inteλigència i tranquiλitat.
8. El miλenari va ser ceλebrat amb tota soλemnitat.

Quadern Normativa Basica Llengua Catalana