enllaç cap a la nova Enxaneta

els diftongs

Un diftong és la unió de dues vocals que es pronuncien juntes en una mateixa síl·laba.
Quan hi ha dues vocals en contacte que no formen diftong, es parla d'un hiatus o hiat.
En català hi ha dos tipus de diftongs: creixents i decreixents.

Els diftongs decreixents: estan formats per

  • - una vocal forta i una vocal feble
  • - per dues vocals febles seguides
diftongs decreixents
ai des-mai ou mou-re
au fau-na ii no-vii
ei fei-na iu ciu-tat
eu teu-la ui cui-ner
oi boi-ra uu duu

Els diftongs decreixents estan formats per
una g / q + una u sonora + una vocal qualsevol.

diftongs creixents
gua ai-gua qua pas-qua
güe ai-gües qüe fre-qüent
güi pin-güí qüi a-qüí-fer
guo pa-rai-guot quo quo-ta