enllaç cap a la nova Enxaneta

formes masculines i formes femenines de l'adjectiu

1 adjectius de dues terminacions:

Tenen una forma per a cada gènere, és a dir quatre formes segons, si són singular i plural.

Regla general: El femení es forma afegint una -a al masculí.

content -> contenta

• En els altres adjectius de dues terminacions, per a obtenir la forma femenina, l'arrel sofreix en alguns casos modificacions, com és ara:

  • s -> ss (gras -> grassa)
  • c -> g (amic -> amiga)
  • c -> qu (oblic -> obliqua)
  • l -> l·l (nul -> nul·la)
  • t -> d (mut -> muda)
  • u -> v (jueu -> jueva)

gras -> grassa

• Els adjectius acabats en vocal tònica afegeixen una -n:

ple -> plena però cru -> crua

Sufixos alterns:

-e al masculí -a al femení:

ample -> ampla

-o al masculí -a al femení:

flonjo -> flonja

-u al masculí -a al femení:

ateu -> atea

-òleg al masculí -òloga al femení:

homòleg - homòloga

anàleg - anàloga, homòleg - homòloga...

• Adjectius acabats en -ig

boig -> boja lleig -> lletja:

amb consonant fricativa: boig - boja, roig - roja...

amb consonant africada: lleig - lletja, mig - mitja...

2 adjectius d'una sola terminació:

• Adjectius acabats en -e:

alegre, solemne...

alegre, amable, bilingüe, cèlebre, deforme, doble, enorme, equànime, eqüestre, feble, ferotge, fúnebre, golafre, heretge, il·lustre, increïble, indeleble, indemne, inerme, infame, informe, insalubre, insigne, intraduïble, jove , lacustre, lliure, mediocre, multiforme, múltiple, notable, perenne, possible, probable, reductible, rude, salubre, salvatge, simple, solemne, soluble, submergible, terrestre, triple, tènue, uniforme, unànime, verge, voluble, ximple...

• Adjectius acabats en -a:

belga, celta

agrícola, belga, celta, entusiasta, hipòcrita, iconoclasta, idiota, idòlatra, indígena, nòmada...

• Adjectius acabats en -cida, -ista:

homicida, altruista

altruista, comunista, especialista, excursionista, feixista, fratricida, homicida, parricida, pianista, socialista, suïcida...

• Adjectius acabats en -aç, -iç, -oç:

audaç, feliç, veloç

audaç, capaç, feliç, feroç, loquaç, precoç, sagaç, veloç...

• Adjectius acabats en -al, -el, -il:

actual, cruel, fàcil

actual, casual, civil, comtal, cordial, cruel, difícil, dèbil, dòcil, dúctil, estèril, fidel, filial, final, fàcil, general, hostil, humil, hàbil, igual, lineal, lleial, làbil, mòbil, natural, principal, real, rebel, reial, subtil, triomfal, vil, volàtil, útil...

Excepcions:

mal - mala, nul - nul·la, tranquil - tranquil·la...
(i tots els mots acabats en -ívol)

• Adjectius acabats en -ble:

amable

amable, doble, feble, increïble, indeleble, intraduïble, notable, possible, probable, reductible, soluble, submergible, voluble...

• Adjectius acabats en -ar, -or:

angular, inferior però avar -> avara

angular, anterior, bicolor, circular, escolar, escolar, familiar, inferior, major, menor, millor, multicolor, peninsular, perpendicular, pitjor, popular, posterior, regular, superior, tricolor, vulgar...

Excepcions:

avar - avara, clar - clara, incolor - incolora, rar - rara, sonor - sonora, suavitzador - suavitzadora, traïdor - traïdora...

• Adjectius acabats en -ant, -ent:

abundant, adherent

-ant: abundant, amargant, constant, elegant, fatigant, ignorant, ignorant, incessant, innocent, llampant, pedant, penjant, pesant, picant, semblant, tibant, vibrant...

-ent: absent, adherent, adient, ardent, avinent, bullent, clement, coent, coherent, convenient, creient, decent, equivalent, evident, exigent, fervent, freqüent, inconscient, innocent, insolent, intransigent, lluent, malvolent, obedient, pestilent, potent, pudent, resplendent, roent, vehement...

Excepcions:

La majoria dels acabats en -lent: calent - calenta, corpulent - corpulenta, dolent - dolenta, flatulent - flatulenta, fraudulent - fraudulenta, lent - lenta, opulent - opulenta, somnolent - somnolenta, truculent - truculenta, turbulent - turbulenta, valent - valenta, violent - violenta, virulent - virulenta...

Altres: atent - atenta, content - contenta, cruent - cruenta, sant - santa...

• Adjectius que no tenen una terminació específica:

àrab, breu...

afí, breu, etíop, garant, gran, greu, hindú, lleu, lígur, mat, miop, màrtir, màrtir, partícip, procliu, suau, sublim, àrab...