enllaç cap a la nova Enxaneta

el gerundi i el participi

1 el participi:

• gramaticalment equivalent a un adjectiu, moltes vegades, és la forma que apareix en la major part dels temps compostos.
• Es caracteritza, com l'adjectiu, per tenir flexió nominal (de gènere i nombre): aparegut, apareguda, apareguts, aparegudes.
Concorda amb el complement directe en el cas que aquest vagi expressat per un pronom definit: el, la, els i les (l'he sentida, els he portats, les he escrites).

 

1.1. Els verbs acabats en -ndre fan el participi en -ès

aprendre -> après, dependre -> depès ...

 • aprendre -> après
 • dependre -> depès
 • desprendre -> desprès
 • distendre -> distès
 • encendre -> encès
 • entendre -> entès
 • ofendre -> ofès
 • pretendre -> pretès
 • suspendre -> suspès

Però:

 • confondre -> confós
 • descompondre -> descompost
 • difondre -> difós
 • fondre -> fos
 • pondre -> post
 • prendre -> pres
 • respondre -> respost
 • romandre -> romàs
 • vendre -> venut

 

1.2. Els verbs acabats en -ldre fan el participi en -olt o -ut

absoldre -> absolt, dissoldre -> dissolt ...

 • absoldre -> absolt
 • dissoldre -> dissolt
 • moldre -> mòlt
 • resoldre -> resolt
 • caldre -> calgut
 • doldre -> dolgut

 

1.3. Els verbs acabats en -èixer fan el participi en -ut velaritzat

aparèixer -> aparegut, beure -> begut ...

 • aparèixer -> aparegut
 • beure -> begut
 • comparèixer -> comparegut
 • desaparèixer -> desaparegut
 • parèixer -> paregut
 • reaparèixer -> reaparegut

Però: merèixer -> merescut

 

1.4. Els verbs acabats en -ler fan el participi en -ut velaritzat

soler -> solgut, valer ->valgut, voler ->volgut

 

1.5. Altres participis irregulars

aparèixer -> aparegut, beure -> begut ...

 

 • 2a conjugació
 •  
 • batre -> batut
 • beure -> begut
 • caure -> caigut
 • cloure -> clos
 • córrer -> corregut
 • coure -> cogut/cuit
 • creure -> cregut
 • descloure -> desclòs
 • dir -> dit
 • dur -> dut
 • empènyer -> empès
 • escriure -> escrit
 • estrènyer -> estret
 • fer -> fet
 • haver -> hagut
 • jeure -> jagut
 • ometre -> omès
 • pertànyer -> pertanyut/pertangut
 • plànyer -> planyut/plangut
 • plaure -> plagut
 • 3a conjugació
 •  
 • cobrir -> cobert
 • complir -> complert
 • establir -> establert
 • imprimir -> imprès
 • morir -> mort
 • obrir -> obert
 • oferir -> ofert
 • omplir -> omplert
 • tenir -> tingut
 • poder -> pogut
 • restrènyer -> restret
 • riure -> rigut
 • tòrcer -> tort
 • treure -> tret
 • vèncer -> vençut
 • venir -> vingut
 • viure -> viscut

 

2 el gerundi:

• gramaticalment equivalent a un adverbi.

• és la forma utilitzada sovint per a expressar la durada o simultaneïtat amb altres accions.

1. El gerundi expressa una acció simultània o immediatament anterior a la del verb principal.

 • Va entrar a la casa baixant per dins de la xemeneia
 • Treballant així, no acabarem mai.
 • Les sol·licituds s'han de presentar seguint el procés establert.

2. No pot expressar un fet que sigui conseqüència d'un altre, o que passa a continuació d'un altre.

 • Va caure de la moto trencant-se el braç.
 • Van anul·lar la reunió, convocant-la per a la setmana següent.
 • La comissió va estudiar el reglament, aprovant-lo tot seguit.

Aquesta forma verbal és part integrant, com a segon terme, de les perífrasis verbals:

1. Durativa: estar + gerundi (estan jugant a futbol)

2. Reiteratives:

 • anar + gerundi: ho va explicant.
 • seguir + gerundi: ho segueix explicant.
 • continuar + gerundi: ho continua explicant.

• El gerundi té també una forma composta: havent sortit.